ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ THINK SMART BOX

1.Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ. & Ο. ΟΕ», μέσα στα πλαίσια διαχείρισης της επίσημης σελίδας του φαρμακείου Think Pharmacy στο Instagram.

2. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι τoυ της εταιρείας «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ. & Ο. ΟΕ», καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.

3. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 25/9/2018 έως και τις 9/10/2018. Στις 10 Οκτωβρίου θα γίνει κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων του διαγωνισμού και θα αναδειχθεί ένας τυχερός ο οποίος θα κερδίσει ένα (1) Think Smart Box αξίας 97,34 €. O νικητής θα ενημερώνεται μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που μας έχει αφήσει στην αίτηση συμμετοχής του. Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στις 10/10/2018.

4. Για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

  • Να ανεβάσει μια φωτογραφία με το αγαπημένο του προϊόν από το Think Pharmacy στο Instagram με hashtag #thinkpharmacybox
  • Να συμπληρώσει τα στοιχεία του (Email + Όνομα + Επώνυμο) στη σχετική φόρμα που βρίσκεται στο  https://thinkpharmacybox.shortstack.com/xmj7gp 
  • Να αποδεχτεί τους όρους του διαγωνισμού.
  • Να πατήσει «ΥΠΟΒΟΛΗ».

5. Νικητής τους διαγωνισμού: Ο νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου.

6. Ο διαγωνισμός έχει για έναν (1) νικητή ως έπαθλο (δώρο) ένα (1) Think Smart Box αξίας 97,34 €, το οποίο περιέχει 1 τεμάχιο Apivita Bee Radiant Κρέμα Αντιγήρανσης Πλούσιας Υφής 50ml, 1 τεμάχιο Apivita Bee Radiant Ορό Αντιγήρανσης & Λάμψης με Βλαστοκύτταρα Πορτοκαλιού & Βιταμίνη C 30ml, 1 τεμάχιο Apivita Purifying Gel Propolis & Lime Gel Καθαρισμού 200ml και 1 τεμάχιο Purifying Lotion Propolis & Lime Λοσιόν Καθαρισμού 200ml.

Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με email, που θα μας έχει δώσει στη σχετική αίτηση του. Η εταιρεία θα προσπαθήσει να εντοπίσει το νικητή στο διάστημα 5 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει στο email το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο νικητής χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση της αποστολής του e-mail. H εταιρεία oυδεμία ευθύνη φέρει για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή των δώρων και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση στα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως τα έχουν δηλώσει. Σε καμία περίπτωση τα δώρα δεν θα εξαργυρώνονται από τους νικητές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του ανωτέρω συμφωνηθέντος δώρου. Το δώρο είναι προσωπικό δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται. Διευκρινίζεται ρητά ότι με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες παραχωρούν το δικαίωμα στην εταιρεία “Think Pharmacy ” χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων επικοινωνίας για αποστολή ενημερωτικού υλικού.

7. Η εταιρεία θα ενημερώσει:

(α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία του προσωρινά αναδειχθέντος νικητή, με ανάρτηση των στοιχείων αυτού στο Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του Ονόματος Χρήστη (User Name) του νικητή και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου αυτού και

(β) το νικητή του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού email. Μέσω της ανωτέρω επικοινωνίας με το νικητή του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα πρέπει να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα του, ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και η εταιρεία δικαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της. Ομοίως και εάν δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των ατυχημάτων και της ανωτέρας βίας) με την εταιρεία εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, ή αρνηθεί να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες, ή δεν τις παράσχει για οποιονδήποτε λόγο εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της εταιρείας, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές και να αναζητήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία θα έχουν υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.

8. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού μόνο για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο https://www.instagram.com/thinkpharmacygr/  και https://www.thinkpharmacy.gr/el 

9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους, ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή στοιχείων που γίνονται στα πλαίσια του διαγωνισμού.

10. Η εταιρεία σας ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

11. H εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να μεταβάλλει οποιονδήποτε όρο, τα δώρα και προθεσμία του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα https://www.thinkpharmacy.gr/el ή https://www.instagram.com/thinkpharmacygr/, χωρίς να υποχρεούται να κάνει αναφορά σε συγκεκριμένο λόγο αλλά μόνο κατά την απόλυτη αυτών διακριτική ευχέρεια.

12. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό τόπο https://www.thinkpharmacy.gr/el, ενώ κάθε συμμετέχων δικαιούται να λάβει ακριβές αντίγραφο αυτών με δική του χρέωση.

Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.